Proveïdors i perfil del contractant

CONTRACTES ACTUALMENT EN LICITACIÓ
Els contractes actualment en licitació són:

 • Contracte de serveis per a la contractació d’un Servei de Prevenció Aliè de l’Agència de Salut Pública de Barcelona en l’especialitat de medicina del treball (Exp. CONT/2016/644)
 • Contracte de serveis per a la contractació d’un Servei de Prevenció Aliè de l’Agència de Salut Pública de Barcelona com a suport de les àrees tècniques, especialitats de Seguretat en el Treball, Higiene Industrial i Ergonomia i Psicosociologia aplicada (Exp. CONT/2016/577)
 • Contracte de subministrament per a l’adquisició d’una centrífuga de peu refrigerada (CONT 2016/432)
 • Contracte de serveis de desinsectació i desratització a la via pública i xarxa de clavegueram del terme municipal de Barcelona (CONT/2016/513)
 • Contracte de serveis de control d’accessos i informació al públic a les dependències de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (Exp. CONT/2016/259)
 • Contracte de subministrament per a l’adquisició d’equips informàtics per a l’ASPB (Exp. CONT/2016/489)
 • Contracte de subministrament per al subministrament d’un vehicle (BUS) per al Servei de Prevenció i Atenció a les Dependències de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (CONT/2016/359)
 • Contracte de serveis de manteniment integral dels elements constructius i instal·lacions en general de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (Exp. CONT 2016/320)

CONTRACTES ADJUDICATS
Els darrers contractes adjudicats són:

 • Contracte de serveis de desinfecció, desinsectació i desratització en centres de treball sota la competència de l’Ajuntament de Barcelona, els seus ens públics que depenen (sectors, districtes i instituts mancomunats) i l’Agència de Salut Pública de Barcelona (Exp. CONT/2016/514)
 •  Contracte de serveis de suport al Servei de Prevenció de l’ASPB en les especialitats de seguretat del treball, higiene industrial, ergonomia i psicosociologia aplicada (Exp. CONT/2016/577)
 • Contracte de Subministrament de material fungible de l’empresa PHENOMENEX ESPAÑA, per al Laboratori de l’ASPB, per a l’any 2017 (Exp. CONT/2016/556)
 • Contracte de serveis de manteniment dels equips de la casa Agilent (Exp. CONT/2016/586)
 • Contracte de serveis per a la participació d’exercicis interlaboratoris FAPAS, FEPAS i LEAP per tal de garantir els estàndards de qualitat de les anàlisis d’aliments i aigües per a l’any 2017 (CONT/2016/604)
 • Contracte de serveis per al manteniment d’equips de la casa Thermo (Q-Exactive, Q-Exactive GC+Triplus RSH i Autotrace 280) (Exp. CONT/2016/534)
 • Contracte de serveis per al manteniment d’equips de la casa Merck Chemicals and Life Science, S.A.U (Exp. CONT/2016/578)
 • Contracte de subministrament d’un equip d’espectrometria de masses/masses triple quadropul (Exp. CONT/2016/350)
 • Contracte de subministrament d’un equip de cromatografia de líquids acoblat a l’espectròmetre d’alta resolució Thermo Q-Exactive (Exp. CONT/2016/352)
 • Contracte de serveis de coordinació i desplegament del projecte de sensibilització i conscienciació ciutadana per a la reducció d’aliment disponible pels coloms als districtes de Ciutat Vella i Sants-Montjuïc (Exp. CONT/2016/321)

CONTRACTES FORMALITZATS
Els darrers contractes formalitzats són:

 • Contracte de serveis de desinsectació i desratització a la via pública i xarxa de clavegueram del terme municipal de Barcelona (Exp. CONT/2016/513)
 • Contracte de serveis d’actualització del programari de gestió i adaptació a les especificacions al LIMS 200i actual del Laboratori de l’ASPB (CONT/2016/508)
 • Contracte de subministrament de material fungible per al Laboratori de l’ASPB (CONT/2016/526)
 • Contracte de serveis per a la retirada de polls i ous dels nius de cotorreta de pits gris dins del terme municipal de Barcelona (CONT/2016/185)
 • Contracte de subministrament d’un equip de cromatografia de gasos per al Laboratori de l’ASPB (Exp. CONT/2016/357)

 


 

Les licitacions publicades a partir de l’1 de juny de 2016 s’han de consultar en la plataforma electrònica de contractació pública de la Generalitat de Catalunya


Les licitacions publicades abans de l’1 de juny de 2016 s’han de consultar en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Barcelona

 
Els contractes actualment en licitació són:
Actualment no existeix cap contracte.
 
Els contractes adjudicats són:
Contracte de serveis de neteja i bugaderia als edificis de l’ASPB (Exp. CONT/2016/232)

La informació relativa a aquests contractes la podeu trobar a la pàgina de licitacions de l’Ajuntament de Barcelona

 


 

El nostre període mitjà de pagament es publica periòdicament al web del Departament de la vicepresidencia i d’economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya.

 
Polítiques transversals de l’Agència de Salut Pública de Barcelona:
→ Política de prevenció de riscos laborals [PDF, 142KB]
→ Manual de prevenció de riscos laborals per a empreses contractades [PDF, 534KB]
→ Manual de prevención de riesgos laborales para empresas contratadas [PDF, 320KB]
→ Política ambiental [PDF, 110KB]
→ Política de qualitat [PDF, 94KB]